TRƯỜNG KỶ TAM QUỐC XƯA - Tinh Hoa Đồ Gỗ Việt

Truyện Tam quốc trực trần thật sự
Coi với trọng chánh (chính) sử không sai
Đã lắm trang quỷ quyệt trí tài
Lại nhiều kế tâm hoài nghĩa khí
Ai nhân từ bằng ông Lưu Bị
Ai gian hùng như Ngụy Tào Man
Quan công Hầu một tấm trung can
Lửa ngọn đuốc rõ ràng gương nhật nguyệt
Trương Dực Đức oanh oanh liệt liệt
Tỉnh bình xanh chân thật trực tìnhĐỗ Gỗ Cương Hiền: TRUNG TÂM SẢN XUẤT ĐỒ GỖ LỐI XƯA & NAY

– Cảm Ơn Quý Vị Đã Quan Tâm Sản Phẩm –