Nhà chật bán bộ ghế căm xe tay 8 đã qua sử dụng còn rất đẹp có 6 món mặt ghế dày 1 phân 8 nguyên tấm hợp phòng khách vừa nhỏ đảm bảo đúng gỗ bao thợ xem không nứt nẻ
không bao vận chuyển alo trực tiếp không trả lời mọi tin nhắn