Nhà chật bán bộ ghế tay 12 gỗ gõ 6 món đã qua sử dụng còn rất đẹp mặt nguyên tấm dày 2 phân không nứt nẻ đảm bảo đúng gỗ bao thợ xem
không bao vận chuyển alo trực tiếp biết gỗ không trả lời mọi tin nhắn