Salon gỗ tự nhiên tay 12 ồm 6 món
Vân gỗ như tranh.
0932 79 78 87