Nhà chật cần thanh lý bộ ghế tay 12 gỗ gõ 
đã qua sử dụng còn rất đẹp có 6 món mặt ghế dày 2 phân 2cm đảm bảo đúng gỗ nhóm 1 không nứt nẻ
không bao vận chuyển alo trực tiếp