Có 4 chiếc ghế cũ, gỗ gì o biết, trắc gụ...gì đấy, hàng dọn nhà.Kích thước hình thức như ảnh chụp. Giá o biết, các bác cứ trả, thấy thích cho lên đường.