Sửa nhà bán bộ ghế tay 10 gỗ gõ có 6 món mặt nguyên tấm đã qua sử dụng còn rất đẹp đảm bảo đúng gỗ gõ không bao vận chuyễn alo trực tiếp không nhận mọi tin nhắn