Cần bán bộ ghế căm xe gõ tay 10 đã qua sử dụng còn rất đep có 5 món đảm bảo đúng gỗ căm xe
không bao vận chuyển alo trực tiếp không trả lời mọi tin nhắn