Cần thanh lý bộ ghế căm xe đã qua sử dụng lên nước còn rất đẹp có 5 món đảm bảo đúng gỗ căm xe
không bao vận chuyển alo trực tiếp