Cần bán bộ ghề tay 8 gỗ căm xe đã qua sử dụng lên nước rất đẹp mặt ghế nguyên tấm có 6 món
không bao vận chuyển đảm bảo đúng gỗ alo trực tiếp