Gỗ Trắc trần, không vecni. Lên nước bóng nhẫy. Liền nạc toàn phần.